TEMO - telekomunikace

Abra G3 optimalizovala procesy v spoločnosti TEMO telekomunikace

TEMO — TELEKOMUNIKACE A.S. je technologicky orientovaná firma so zameraním na služby v oblasti telekomunikačných, slaboprúdových a silnoprúdových systémov a sietí. Komplexne dodávané služby ponúka v mnohých oblastiach: od výstavby veľkých telekomunikačných sietí pre nadnárodné spoločnosti, cez inštaláciu bezpečnostných, informačných a dátových systémov pre administratívne budovy, dátové centrá, výrobné a skladové haly, až po inštaláciu bytových rozvodov u jednotlivých zákazníkov

Spoločnosť sa rozhodla rast obchodných transakcií podporiť na úrovni administratívy zjednotením, zjednodušením a previazaním čiastkových evidencií prostredníctvom informačného systému. „Chceli sme odstrániť evidencie vedené v zošitoch MS Excel a plnohodnotne ich nahradiť evidenciami v agendách informačného systému. Pre operatívnu podporu riadenia nám však náš zavedený spôsob vyhodnocovania plne vyhovoval, a tak sme chceli zachovať výstupy v tabuľkách a grafoch, na ktoré sme boli v Exceli zvyknutí," hovorí Michal Setnický, výkonný riaditeľ spoločnosti. 

Zapojenie - telekomunikace

telekomunikačné stožiar

ETAPA VÝBERU informačného systému a príprav na jeho zavedenie trvala takmer rok. Boli k nej prizvaní všetci kľúčoví zamestnanci spoločnosti, ktorí tak mali možnosť výberu systému priamo ovplyvniť. 

VÝBEROVÉ KONANIE  vyhrala ABRA G3, ako dodávateľ služieb bola vybraná spoločnosť FLORES Software. Vlastnému rozhodnutiu vo výberovom konaní predchádzala podrobná analýza potrieb firmy v konfrontácii s možnosťami, ktoré ERP ABRA G3 ponúka. Rozhodujúcim faktorom bola schopnosť ABRY integrovať všetky dáta v jednej databáze. Ďalej jednoduchosť zadávania prvotných dokladov a otvorenosť systému pre tvorbu takmer ľubovoľného reportingu.

KLÚČOVÝM PRVKOM hladkého zvládnutia implementácie systému ABRA G3 bolo zo strany TEMO poverenie Jana Koláře ako zodpovednú osobu za projekt zavedenia systému. Plné sústredenie a stopercentná spolupráca so špecialistami FLORES Software viedlo nielen k zahnaniu obáv o navyšovanie rozpočtu zavedenia ERP systému, ale časť rozpočtu sa dokonca mohla použiť na rozvojové práce. Zároveň sa ukázalo, že ergonómia systému je natoľko vyhovujúca, že nebolo treba realizovať všetky v analýze požadované úpravy systému. Spoločnosť FLORES Software tak potvrdila na českom trhu ERP systémov pomerne ojedinelú schopnosť dodávateľa garantovať cenu implementácie.

S POMOCOU ABRY EFEKTÍVNE VYHODNOCUJEME VÝBEROVÉ KONANIA.

Michal Setnický, výkonný riaditeľ 

IMPLEMENTÁCIU ERP ABRA G3 popisuje vedúci projektu za FLORES Software Jan Berka: „Keď som prvýkrát videl, akým spôsobom v spoločnosti TEMO — Telekomunikace vyhodnocujú zákazky, veľmi ma prekvapilo, ako sú oproti iným spoločnostiam ďaleko. Každá koruna nákladov je presne rozpustená do výnosov za projekt v čase, po jednotlivých strediskách i podľa toho, kde do systému vstúpila. Naša spoločnosť pri implementáciách veľmi často poskytuje zákazníkom nad rámec zavádzania systému aj know-how, ako dáta čítať, aké údaje sledovať, kam smerovať pozornosť a kde sa napríklad deje niečo zbytočné. V TEMO však nebolo čo zlepšovať, len sme nasadili ABRU a ušetrili mnohým ľuďom veľa ručnej práce pomocou automatizácie, prípadne importov veľkých súborov dát."

TEMO-telekomunikace

KONKRÉTNYM PRÍKLADOM potvrdzujúcim slová Jana Berky môže byť napr. import dát o spotrebe pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, ktorých je vo firme cca 200 alebo účtov za telefóny po jednotlivých zamestnancoch. Importujú sa tiež podklady pre mzdy z evidencií projektových manažérov, pretože mzda je rozpustená do zákaziek alebo evidencie o hotovostných výdavkoch jednotlivých zamestnancov. Tu je ročne niečo okolo 20 tisíc pokladničných dokladov, množstvo vyplatených záloh a na všetko len jedna pokladníčka. V agende Ponúk je využívané ako sledovanie stavov, tak aj verziovanie dokladov. Celý systém je navyše prepojený so súborovým serverom..

V ABRE sú teraz všetky dáta obchodného charakteru, toho si predovšetkým cení manažment spoločnosti. Môže totiž veľmi jednoducho a rýchlo vyhodnocovať výberové konania a efektivitu realizovaných zákaziek.

FLORES SOFTWARE POTVRDILA NA ČESKOM TRHU ERP SYSTÉMOV POMERNE OJEDINELÚ SCHOPNOSŤ DODÁVATEĽA GARANTOVAŤ CENU IMPLEMENTÁCIE.

Michal Setnický, výkonný riaditeľ 

Práca v TEMO-telekomunikace

OD JANUÁRA 2012 TEMO používá elektronickú fakturáciu, ktorú ABRA už v základe podporuje. Výrazne tak zlepšuje svoje cashflow napríklad v prípade, kedy postupuje pohľadávky svojho najväčšieho zákazníka, spoločnosti Telefónica Czech Republic a.s. , z dôvodu dlhej splatnosti faktoringovej spoločnosti.

AJ V SKLADOCH FLORES Software našiel spôsob, ako pomocou IS ABRA zjednodušiť rozsiahlu evidenciu. „Dnes napr. presne vieme, kedy sa blíži termín vrátenia bubna dodávateľmi káblov, koľko na ktorom bubne zostáva návinu, aké kto nafasoval pomôcky a náradie a koľko máme na sklade materiálu dodaného na zákazku priamo zákazníkom“ tvrdí Jan Kolář.

PRÍNOSY ZHŔŇA výkonný riaditeľ Michal Setnický: „Podarilo sa nám zvýšiť prehľadnosť a efektivitu všetkých podporných procesov a čerpania dát z IS. Zároveň sme chceli maximálne využiť štandardné funkcie systému ABRA a aj tu musím uznať, že okrem exportov a importov, sme nemuseli robiť väčšie programové úpravy systému. Abru dnes konfiguruje náš vlastný zamestnanec, ktorý absolvoval snáď všetky školenia, ktoré ABRA poskytuje. Väčšinu kurzov máme dokonca zadarmo, ako súčasť licenčnej služby. Pre mňa osobne je však najväčším prínosom to, že mi dnes všetkých cca 40 ľudí vkladá dáta namiesto do rôznych Excelov len do ABRY a moje reporty majú stále rovnakú podobu.“