TUBAPACK

Hliníkové a laminátové tuby zo Slovenska do celého sveta

Hliníkové a laminátové tuby

HISTÓRIA

TRADÍCIA výroby túb v Žiari nad Hronom siaha až do roku 1973. Vtedy bola, pod hlavičkou Závod Tuby v rámci spoločnosti Závod Slovenského národného povstania, založená firma so zameraním na výrobu primárneho hliníka a ďalšiu sekundárnu výrobu.

HISTÓRIOU FIRMY NÁS SPREVÁDZA RICHARD PACZELT, koordinátor výroby: „Podnik prešiel niekoľkými zásadnými míľnikmi. V deväťdesiatych rokoch prebehla privatizácia závodu a došlo k roztriešteniu výroby. V roku 1998 sa výroba rozšírila o laminátové tuby a v roku 2004 bola pre výrobu a predaj hliníkových a laminátových túb zavedená nová produktová značka TUBAPACK.“

OD ROKU 2006 TUBAPACK píše svoju modernú históriu. Stal sa akciovou spoločnosťou, ktorej 100% podiel kúpil strategický investor v oblasti spracovania hliníka, Žiarska hutnícka spoločnosť (ŽHS). Vďaka nemu podnik vyrába hliníkové a laminátové tuby na najmodernejších linkách.

V ABRE SME POMOCOU TLAČOVÝCH ZOSTÁV SCHOPNÍ KONTROLOVAŤ NÁKLADOVOSŤ VÝROBKOV, PRÁCE AJ MATERIÁLOV.

Richard Paczelt, koordinátor výroby

1,5 MILIÁRD TÚB

V CELEJ SVOJEJ HISTÓRII TUBAPACK  vyprodukoval cca 1,5 mld. túb. V súčasnosti sa ročná výroba pohybuje okolo 200 mil. túb, z ktorých je 95 % na export. Najväčšími odberateľmi sú renomované nadnárodné firmy, za všetky napríklad Henkel.

DNES FIRMA SO 170 ZAMESTNANCAMI denne vyrobí 600 000 hliníkových a 120 000 túb laminátových.

Ročný obrat firmy činí 15 mil. Eur.

Richard Paczelt Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK
Túba indulona

MODERNIZÁCIA VÝROBY

ZVYŠOVANIE VÝROBNEJ PRODUKCIE a modernizácia bola stratégiou firmy v posledných rokoch. Najväčšia investícia bola do novej výrobnej linky. V roku 2011 TUBAPACK doplnil výrobnú linku o nový stroj, ktorý je schopný denne vyrobiť 200 000 hliníkových túb.

MODERNIZÁCIU PODNIKU komentuje Richard Paczelt: „Pre zvýšenie efektivity výroby sme nakúpili nové technológie. Napríklad stroje pre digitálnu výrobu štočkov z polymérov alebo kovu, ktoré si teraz sami vyrábame technológiou Computer To Plate. Môžeme tak realizovať potlač túb pomocou potlačových dosiek. Medzi ďalšími novinkami u nás vo výrobe vyzdvihnem stroje pre vlastné miešanie farieb. Pre skvalitňovanie pracovného prostredia sme inštalovali nové spaľovne odpadových plynov a účinnú klimatizáciu. V oblasti informačných technológií pre nás bolo veľkou zmenou zavedenie nového ERP systému.“

ERP VO VÝROBE

TUBAPACK AKO VÝROBNÝ PODNIK  potrebuje predovšetkým špecializovaný softvér pre podporu plánovania a realizácie výroby. Zároveň však potrebuje pokryť všetky bežné firemné agendy, ako je účtovníctvo, skladové hospodárstvo, nákup, predaj, SCM a ďalšie.

Zhruba 3 roky sme používali ERP Minerva, ktorý nám však neposkytol dostatočné funkcie pre plánovanie výroby a prácu so vstupnými materiálmi. Veľa vecí sme museli riešiť mimo systém napríklad v Excele a prakticky všetky požiadavky bolo nutné riešiť s dodávateľom. Nebol priestor pre užívateľské úpravy systému,“ hodnotí situáciu v roku 2010 Richard Paczelt.

túby
výroba túb

VÝBEROVÉ KONANIE

PRETO SA FIRMA ROZHODLA prejsť na nový systém s potenciálom rozšírenia aj na ďalšie firmy z koncernu ŽHS, s ktorými čiastočne zdieľa dáta.

VÝBEROVÉ KONANIE viedol IT špecialista z materskej ŽHS s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti sériovej výroby. Konaniu predchádzala podrobná analýza všetkých pracovných procesov a definovanie konkrétnych požiadaviek firmy. Bola to predovšetkým komplexnosť systému, ktorý mal ponúknuť sofistikované riešenia výrobných procesov, ale tiež štandardné ekonomické, skladové a predajné agendy.

MEDZI ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY na nový ERP systém patrili tieto body:

  • Plánovanie výroby s rozpadom na výrobné linky a súvisiace funkcie.
  • Komplexné riešenie All-in-one.
  • Flexibilita systému s možnosťami užívateľských úprav.
  • Stabilný dodávateľ s kvalitným servisným zázemím

DÔLEŽITÝM KRITÉRIOM  výberu bola tiež cena a časová náročnosť samotnej implementácie uvedená v predimplementačnej štúdii. Rolu hrala tiež možnosť ďalšieho funkčného rozširovania, napríklad smerom k detailnejšiemu sledovaniu jednotlivých výrobných krokov a k elektronizácii dokumentov, ktoré sa do tej doby spracovávali papierovo.

„Vo výberovom konaní sme oslovili výrobcov a dodávateľov ERP riešení. V prvom kole sme vyradili firmy, ktoré nesplnili jednu alebo viac základných podmienok — najčastejšie komplexnosť riešenia. V druhom kole sme porovnávali už len tri ponuky,“ hovorí Richard Paczelt.

ERP ABRA G3

VO VÝBEROVOM KONANÍ uspela ABRA G3, ktorá okrem funkčných agend ponúkla tiež podrobný rozbor v rámci predimplementačnej analýzy, realistické odhady nákladov a časovej náročnosti projektu implementácie. 

ERP ABRA G3 sa od počiatku javil ako veľmi flexibilný, s výraznými možnosťami užívateľských aj zákazkových úprav. Rovnako tak otvorenosť systému sľubovala veľmi dobré možnosti v integrácii ďalších funkčných celkov. Pri výbere ABRY nás ovplyvnila referenčná návšteva vo výrobnej firme, kde sme naživo videli obdobné využitie ERP, ktoré sme chceli realizovať u nás. Zaujali nás tiež PLM terminály, ktoré sme už na referenčnej návšteve videli ako potenciál nášho ďalšieho rozvoja,“ spomína Richard Paczelt.

výroba túb
Richard Paczelt vo firme Tubapack Richard Paczelt, koordinátor výroby TUBAPACK

IMPLEMENTAČNÁ ŠTÚDIA

Implementácii ABRY G3 predchádzalo vypracovanie podrobnej štúdie, na základe ktorej sa následne implementácia realizovala.

IMPLEMENTAČNÚ ŠTÚDIU VYPRACOVAL DAVID ROŽEK, špecialista na výrobné procesy z dodávateľskej ABRY Software: „V štúdii som popísal v podstate krok za krokom scenár implementácie. Zohľadnil som všetky špecifiká výroby túb, s ktorými som mal možnosť sa zoznámiť. Dôležité bolo rozpracovanie časového harmonogramu a určenie zodpovednosti konkrétnych ľudí. Vždy mám na pamäti, že štúdia je dokument pre obe strany, odberateľa aj dodávateľa.“

IMPLEMENTAČNÁ ŠTÚDIA podrobne popísala workflow pracovných procesov s uvedením administratívnych krokov v informačnom systéme. Nadväznosť týchto krokov presne kopíruje typický obchodný prípad TUBAPACKU: Po prijatí objednávky sa zakladá skladová karta výrobku spolu s grafickými prílohami k výrobku. Následne koordinátor výroby vytvára kusovník a technologický postup na základe špecifikácie výrobku. SCM súbežne automaticky (a kumulatívne) spracováva požiadavky na materiál. To zaisťuje okamžitý prehľad o skladovej dostupnosti, teda toho, aký materiál je zaistený pre konkrétnu výrobu a čo je treba objednať. S tým sa tiež automatizovane sledujú dolné limity skladových zásob. V tomto momente ABRA ponúka interné elektronické schvaľovanie objednávaného tovaru a zaplánovanie výrobných príkazov. Výroba je následne zobrazená po jednotlivých linkách a pomocou tlačových zostáv je v ABRE možné kontrolovať nákladovosť výrobku a materiálové vstupy.

ELEKTRONICKÉ SCHVAĽOVANIE POŽIADAVIEK NA NÁKUP MATERIÁLU DO VÝROBY NÁM VÝZNAMNE ŠETRÍ ČAS.

Richard Paczelt, koordinátor výroby

IMPLEMENTÁCIA

Implementácia bola rozdelená do dvoch fáz.

  • PRVÁ FÁZA mala nahradiť pôvodný informační systém. Mala obsiahnuť všetky obslužné agendy firmy a špecificky pojať výrobné procesy s čo najväčšou mierou automatizácie. Mala tiež integrovať evidencie vedené v iných aplikáciách — napríklad agendu skladovej dostupnosti, ktorá bola nahradená modulom SCM.
  • DRUHÁ FÁZA obsahovala špecifické a rozvojové prispôsobenia systému ABRA G3, ktoré boli plánované pre dlhší časový horizont. Zahrnuje digitalizáciu dokumentov a implementáciu PLM terminálov vo výrobe.
ovladaci panel výrobne linky
Túby

PRÍNOSY A ROZVOJ

ABRA G3 v TUBAPACKU dopomohla k niekoľkým zlepšeniam. Ku zvýšeniu efektivity výroby, predovšetkým pri jej plánovaní, kalkuláciách a správe skladových agend. Integrovala niekoľko čiastkových systémov do jedného dátového celku, ktorý podáva jednotné ľahko konfigurovateľné výstupy.

IMPLEMENTAČNÝ PROJEKT zhŕňa Richard Paczelt: „ABRA nám šetrí predovšetkým čas. Ako už pri samotnej výrobe, tak aj v čisto prevádzkových úkonoch. Napríklad elektronickým schvaľovaním požiadaviek na nákup materiálu alebo rýchlym zobrazením všetkých relevantných dokumentov k danej zákazke. Zároveň vidíme ďalšie rozvojové cesty, čo je dobrý základ pre budúcnosť.“

Hliníkové tuby TUBAPACK vyrába v piatich priemeroch z kaloty procesom hlbokého ťahania. Po vytvarovaní produkt lakuje, potláča a s pridaným uzáverom ho ako polotovar predáva zákazníkovi, ktorý uskutoční plnenie vo vlastnej výrobe.


Laminátové tuby vyrába z laminátovej fólie, krčku a uzáveru, ktoré zvára dohromady.